Devino si tu omul cautat din zona ta ...
Pentru a-ti dezvolta
afacerea!
Click aici
Pentru a-ti dezvolta
cariera profesionala!
Click aici
Pentru a-ti gasi
un job!
Click aici

Autorizatia de construire

Vijulie Florin
Domeniu : Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si i...
Meserie : Proiectant sisteme informatice
Localitate : Bucuresti / Bucuresti
Click aici
sa vezi lista
Profesionistilor.
Click aici sa
vezi toti profestionistii
din zona ta.

In conformitate cu Legea nr.50/1991


Inceperea lucrarilor de constructii sau de desfiintare este permisa numai pe baza unei autorizatii de construire sau de desfiintare. Autorizatia de construire sau de desfiintare se emite la solicitarea detinatorului titlului de proprietate asupra unui imobil - teren si/sau constructii - ori a altui act care confera dreptul de construire sau de desfiintare, in conformitate cu Legea nr.50/1991.

Pentru obtinerea autorizatiei de constructie sunt necesare mai multe etape precum si coloborarea cu o serie de specialisti : 
- arhitect;
- inginer structurist;
- inginerii instalatori;
- verificatorii de proiecte;
- iar in unele cazuri expertii tehnici.

Autorizatia de constructie se elibereaza de catre primariile pe raza caruia se afla terenul pe care se va realiza const-ructia, in situatia comunelor care nu dispun de birou propriu de urbanism va fi necesar a se obtine si avizul de specialitate din cadrul biroului de urbanism din cadrul consiliului judetean.

La eliberarea autorizatiei de construire trebuie platita taxa de autorizatie de catre beneficiarul investitiei atunci cand se depune dosarul la primarie, cuantumul acesteia este de 0,5% din valoarea lucrarilor de constructie in cazul persoanelor fizice si 1% din valoarea lucrarilor de constructie in cazul persoanelor juridice. La receptiei lucrarilor se va realiza o actualizare a taxei de autorizare in functie de costurile reale.

Valabilitatea autorizatiei de construire este de 12 luni si se poate prelungi cu inca 12 luni, daca din diverse motive constructia nu incepe in acest termen sau el nu este prelungit va fi necesara obtinerea unei noi autorizatii de construire. In cererea de autorizatie se mentioneaza durata de executare a lucrarilor de constructie.

Termenul maxim pentru eliberarea autorizatiei de construire este de 30 de zile din momentul in care a fost depusa documentatia completa.

Legea nr. 50/1991, in Anexa nr.1 prezinta continutul-cadru al proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii.

Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii se intocmeste pentru:    
- autorizarea executarii lucrarilor de construire - P.A.C.;   
- autorizarea executarii lucrarilor de desfiintare - P.A.D.;   
- autorizarea executarii organizarii lucrarilor - P.O.E.

Continutul-cadru al proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii cuprinde opisul pieselor scrise si desenate, necesar a fi prezentate spre autorizare.     

In situatii cu totul exceptionale, in functie de complexitatea investitiei supuse autorizarii, structurile de specialitate constituite potrivit prezentei legi vor putea cere prin certificatul de urbanism si alte elemente tehnice cu rol de precizare suplimentara, care sa fie cuprinse in cadrul Proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii - P.A.C./P.A.D.    

A. Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire - P.A.C.
I. Piese scrise 
1. Lista si semnaturile proiectantilor. Se completeaza cu numele in clar si calitatea proiectantilor, precum si cu partea din proiect pentru care raspund. 
2. Memoriu 
2.1. Date generale:
Descrierea lucrarilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea lucrarilor de constructii, facanduse referiri la:
- amplasamentul, topografia acestuia, trasarea lucrarilor;    
- clima si fenomenele naturale specifice;    
- geologia si seismicitatea;    
- categoria de importanta a obiectivului. 
2.2. Memorii pe specialitati Descrierea lucrarilor de:    
- arhitectura;    
- structura;    
- instalatii;    
- dotari si instalatii tehnologice, dupa caz;    
- amenajari exterioare si sistematizare verticala. 
2.3. Date si indici care caracterizeaza investitia proiectata, cuprinsi in anexa la cererea pentru  autorizare:
- suprafetele 
- construita desfasurata, construita la sol si utila;    
- inaltimile cladirilor si numarul de niveluri;    
- volumul constructiilor;    
- procentul de ocupare a terenului - P.O.T.;    
- coeficientul de utilizare a terenului - C.U.T. 
2.4. Devizul general al lucrarilor, intocmit in conformitate cu prevederile legale in vigoare 
2.5. Anexe la memoriu 
2.5.1. Studiul geotehnic 
2.5.2. Referatele de verificare a proiectului, in conformitate cu legislatia in vigoare privind calitatea in constructii, intocmite de verificatori atestati de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului si agreati de investitor.
2.5.3. Fise tehnice necesare obtinerii avizelor in vederea emiterii acordului unic din competenta emitentului autorizatiei, potrivit legii, cerute prin certificatul de urbanism. 
2.5.4. Documentatiile specifice necesare pentru obtinerea, prin grija emitentului autorizatiei, a avizelor si acordurilor privind prevenirea si stingerea incendiilor, apararea civila, protectia mediului si a sanatatii populatiei.
2.5.5. Avize specifice cerute prin certificatul de urbanism, ca urmare a conditiilor speciale de amplasament sau a functionalitatii investitiei, obtinute in prealabil de solicitant : avizul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Ministerului Culturii si Cultelor, Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor, Serviciului Roman de Informatii, al altor organisme ale administratiei centrale sau ale serviciilor descentralizate ale acestora, dupa caz, conform reglementarilor legale in vigoare.  
2.5.6. Acordul vecinilor, conform prevederilor legale in vigoare, exprimat in forma autentica, pentru constructiile noi, amplasate adiacent constructiilor existente sau in imediata lor vecinatate - si numai daca sunt necesare masuri de interventie pentru protejarea acestora, pentru lucrari de constructii necesare in vederea schimbarii destinatiei in cladiri existente, precum si in cazul amplasarii de constructii cu alta destinatie decat cea a cladirilor invecinate.    

II. Piese desenate 
1. Planuri generale 
1.1. Plan de incadrare in teritoriu - plansa pe suport topografic vizat de oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie*), intocmita la scarile 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, dupa caz. 
1.2. Plan de situatie - privind amplasarea obiectivelor investitiei - plansa pe suport topografic vizat de oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie, intocmita la scarile 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, dupa caz, prin care se precizeaza:
- parcela cadastrala pentru care a fost emis certificatul de urbanism, descrisa prin totalitatea elementelor topografice determinante pentru suprafata, lungimea laturilor, unghiuri, inclusiv pozitia si inaltimea la coama a calcanelor limitrofe, precum si pozitia reperelor fixe si mobile de trasare;
- amplasarea tuturor constructiilor care se vor mentine, se vor desfiinta sau se vor construi;
- cotele constructiilor proiectate si mentinute, pe cele trei dimensiuni (cotele 0,00; cote de nivel; distante de amplasare; axe; cotele trotuarelor, aleilor, platformelor etc.);
- denumirile si destinatiile fiecarui corp de constructie;
- sistematizarea pe verticala a terenului si modul de scurgere a apelor pluviale;
- accesele pietonale si carosabile din incinta si cladiri, plantatiile prevazute. 
1.3. Planul privind constructiile subterane va cuprinde amplasarea acestora, in special a retelelor de utilitati urbane din zona amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind pozitionarea caminelor - radier si capac -, si va fi redactat la scara 1:500. In cazul lipsei unor retele publice de echipare tehnico-edilitara se vor indica instalatiile proprii prevazute prin proiect, in special cele pentru alimentare cu apa si canalizare.    
2. Planse pe specialitati 
2.1. Arhitectura Piesele desenate de arhitectura vor cuprinde plansele principale privind arhitectura fiecarui obiect, redactate la scara 1:50 sau 1:100, dupa cum urmeaza:   
- planurile cotate ale tuturor nivelurilor subterane si supraterane, cu indicarea functiunilor, dimensiunilor si a suprafetelor;    
- planurile acoperisurilor - terasa sau sarpanta -, cu indicarea pantelor de scurgere a apelor meteorice si a modului de colectare a acestora, inclusiv indicarea materialelor din care se executa invelitorile;    
- sectiuni caracteristice - in special pe linia de cea mai mare panta, acolo unde este cazul -, care sa cuprinda cota 0,00, cotele tuturor nivelurilor, inaltimile determinante ale acoperisului - cotele la coama si la cornisa -, fundatiile cladirilor invecinate la care se alatura constructiile proiectate;    
- toate fatadele, cu indicarea materialelor si finisajelor, inclusiv culorile, cotate si cu indicarea racordarii la nivelul terenului amenajat;    
- in situatia integrarii constructiilor intr-un front existent, se va prezenta si desfasurarea stradala prin care se va arata modul de integrare a acestora in tesutul urban existent.    
2.2. Structura 
2.2.1. Planul fundatiilor Se redacteaza la scara 1:50 si va releva:    
- modul de respectare a conditiilor din studiul geotehnic;    
- masurile de protejare a fundatiilor cladirilor invecinate, la care se alatura constructiile proiectate. 
2.2.2. Detalii de fundatii 
2.2.3. Proiect de structura complet Se prezinta pentru constructii cu mai multe subsoluri si cel putin 10 niveluri. 2.3. Instalatii 
2.3.1. Schemele instalatiilor Se prezinta parametrii principali si schemele functionale ale instalatiilor proiectate. 
2.4. Dotari si instalatii tehnologice In situatia in care investitia urmeaza sa functioneze pe baza unor dotari si instalatii tehnologice, determinante pentru configuratia planimetrica a constructiilor, se vor prezenta: 
2.4.1. Desene de ansamblu 
2.4.2. Scheme ale fluxului tehnologic Fiecare plansa prezentata in cadrul sectiunii II 'Piese desenate' va avea in partea dreapta jos un cartus, care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numarul de inmatriculare sau numarul autorizatiei, dupa caz, titlul proiectului si al plansei, numarul proiectului si al plansei, data elaborarii, numele, calitatea si semnatura elaboratorilor si ale sefului de proiect. 

B. Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de desfiintare - P.A.D. 
I. Piese scrise 
1. Lista si semnaturile proiectantilor. Se completeaza cu numele in clar si calitatea proiectantilor, precum si cu partea din proiect pentru care raspund. 
2. Memoriu 
2.1. Date generale Descrierea constructiei care urmeaza sa fie desfiintata:    
- scurt istoric: anul edificarii, mesteri cunoscuti, alte date caracteristice;    
- descrierea structurii, a materialelor constituente, a stilului arhitectonic;    
- mentionarea si descrierea elementelor patrimoniale sau decorative care urmeaza a se preleva;    
- fotografii color - format 9 x 12 cm - ale tuturor fatadelor, iar acolo unde este cazul se vor prezenta desfasurari rezultate din asamblarea mai multor fotografii;    
- descrierea lucrarilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea lucrarilor de desfiintare. 
2.2. Fise tehnice cuprinzand elementele de aviz necesare emiterii acordului unic, obtinute prin grija emitentului autorizatiei si cerute prin certificatul de urbanism.  
  
II. Piese desenate 
1. Plan de incadrare in teritoriu - plansa pe suport topografic vizat de oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie, intocmita la scarile 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, dupa caz. 
2. Plan de situatie a imobilelor - plansa pe suport topografic vizat de oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie, intocmita la scarile 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, dupa caz, prin care se precizeaza: 
- parcela cadastrala pentru care a fost emis certificatul de urbanism;
- amplasarea tuturor constructiilor care se vor mentine sau se vor desfiinta;
- modul de amenajare a terenului dupa desfiintarea constructiilor;
- sistematizarea peverticala a terenului si modul de scurgere a apelor pluviale;
- plantatiile existente si care se mentin dupa desfiintare. Pe plansa se vor indica in mod distinct elementele existente, cele care se desfiinteaza si cele propuse -plan de situatie, constructii noi sau umpluturi de pamant, plantatii etc., dupa caz.    
3. Planul privind constructiile subterane. Va cuprinde amplasarea acestora, in special a retelelor de utilitati urbane din zona amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind pozitionarea caminelor - radier si capac -, si va fi redactat la scara 1:500. In cazul lipsei unor retele publice de echipare tehnico-edilitara se vor indica instalatiile proprii, in  special cele pentru alimentare cu apa si canalizare.    
4. Releveul constructiilor care urmeaza sa fie desfiintate Plansele se vor redacta la o scara convenabila - 1:100 sau 1:50 - care sa permita evidentierea spatiilor si a functiunilor existente, cu indicarea cotelor, suprafetelor si a materialelor existente:   
- planurile tuturor nivelurilor si planul acoperisului;    
- principalele sectiuni: transversala, longitudinala, alte sectiuni caracteristice, dupa caz;    
- toate fatadele.     
In situatia in care desfiintarea necesita operatiuni tehnice complexe, se va prezenta si proiectul de organizare a lucrarilor. Fiecare plansa prezentata in cadrul sectiunii II 'Piese desenate' va avea in partea dreapta jos un cartus care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numarul de inmatriculare sau numarul autorizatiei, dupa caz, titlul proiectului si al plansei, numarul proiectului si al plansei, data elaborarii,  numele, calitatea si semnatura elaboratorilor si ale sefului de proiect.    

C. Proiectul de organizare a executiei lucrarilor - P.O.E.     
Proiectul de organizare a executiei lucrarilor - P.O.E. - este necesar in toate cazurile in care se realizeaza o investitie. In situatia in care acesta nu se prezinta impreuna cu proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, se va obtine o autorizatie de construire separata de cea pentru investitia propriu-zisa.     

Proiectul de organizare a executiei lucrarilor trebuie sa cuprinda descrierea tuturor lucrarilor provizorii pregatitoare si necesare in vederea asigurarii tehnologiei de executie a investitiei, atat pe terenul aferent investitiei, cat si pe spatiile ocupate temporar in afara acestuia, inclusiv cele de pe domeniul public, dupa cum urmeaza:    
I. Piese scrise 
1. Lista si semnaturile proiectantilor. Se completeaza cu numele in clar si calitatea proiectantilor, precum si cu partea din proiect pentru care raspund.    
2. Memoriu Acesta va cuprinde: 
- descrierea lucrarilor provizorii: organizarea incintei, modul de amplasare a constructiilor, amenajarilor si depozitelor de materiale;    
- asigurarea si procurarea de materiale si echipamente;    
- asigurarea racordarii provizorii la reteaua de utilitati urbane din zona amplasamentului;    
- precizari cu privire la accese si imprejmuiri;    
- precizari privind protectia muncii.     
Elementele tehnice de avizare privind racordarea provizorie la utilitatile urbane din zona, necesare in vederea obtinerii acordului unic, se vor prezenta in cadrul fiselor tehnice intocmite in Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii - P.A.C. sau P.A.D., dupa caz.   
 
II. Piese desenate Plan general 
a) la lucrarile de mai mare amploare se redacteaza o plansa realizata conform planului de situatie privind amplasarea obiectivelor investitiei, cuprinzand amplasamentul investitiei si toate amenajarile si constructiile provizorii necesare realizarii acesteia;   
b) la lucrarile de mai mica amploare elementele de organizare a executiei lucrarilor vor putea fi prezentate si in planul de situatie privind amplasarea obiectivelor investitiei al proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii.     
Fiecare plansa prezentata in cadrul sectiunii II 'Piese desenate' va avea in partea dreapta jos un cartus, care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numarul de inmatriculare sau numarul autorizatiei, dupa caz, titlul proiectului si al plansei, numarul proiectului si al plansei, data elaborarii, numele, calitatea si semnatura elaboratorilor si ale sefului de proiect. 

Alte articole din aceeasi tema:

Dariana Officiel

Catalin

Raspunde #1 | Catalin | 10-12-2012

Buna ziua!As dori sa stiu daca este necesara obtinerea unei autorizatii de constructie pentru amenajarea unei terase acoperite - respectiv o pergola pe structura de lemn acoperita cu tigla (acoperis legat de laterala casei).

Ionut C

Raspunde #1-1 | Ionut C | 10-12-2012

Daca se construieste cu fundaţie din beton trebuie autorizatie,daca se pun doar grinzile pe pamant nu trebuie nici o autorizatie.

Ciprian

Raspunde #1-1-1 | Ciprian | 10-12-2012

Legal trebuie sa obtineti autorizatie de construire indiferent daca constructia are sa nu o fundatie.

Horia

#1-1-1-1 | Horia | 10-12-2012

Nu va trebuie autorizatie pentru pergola.Orice constructie care nu presupune fixare in temelie(beton)nu are nevoie de autorizatie.Eu tocmai ce am construit o magazie si m-am interesat special la primarie.Daca o faceam cu fundatie/temelie)trebuia autorizatie,eu am facut-o doar provizoriu pe stalpi din lemn(grinzi)si mi s-a confirmat ca nu trebuie.La fel m-am interesat si pentru gard(de autorizatie)si la fel mi s-a spus daca fac gardul din lemn fara temelie nu e necesara autorizatie.


Viorel Ciubota

#1-1-1-2 | Viorel Ciubota | 10-12-2012

Legea 50/1991 prevede: -Art1. - (1) Executarea lucrarilor de constructii este permisa numai pe baza unei autorizatii de construire sau de desfiintare. -Art. 3. - Autorizatia de construire se elibereaza pentru: a) lucrari de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, schimbare de destinatie sau de reparare a constructiilor de orice fel.

catalin

Raspunde #2 | catalin | 10-12-2012

Multumesc pentru raspunsuri dar sunt atat de contradictorii... Dle Vijulie dvs ce spuneti?

Vijulie Florin

Raspunde #2-1 | Vijulie Florin | 10-12-2012

Buna ziua, din pacate (sau fericire) traim in RO, legile sunt facute pt a fi incalcate, acest lucru se datoreaza si faptului ca sunt in permanenta schimbare, pt situatia dvs. daca ceea ce doriti sa construiti se afla intr-un oras in principiu trebuie sa respectati legea in litera si virgula, daca va aflati in sat, comuna, unde primaria nu are un serviciu specializat parerea mea este sa intocmiti un mic proiect, semnat de un inginer, sa luati acordul vecinilor (daca este cazul) si sa depuneti la primarie pentru obtinerea unei autorizatii(acord). Sa aveti in vedere respectarea limitelor fata de vecini si dimensionarea corecta a ceea ce doriti, in primul rand pt dvs si vecini (vezi acoperis luat de vant, etc). Cu stima!Eugenia Matei

Raspunde #3 | Eugenia Matei | 21-01-2013

In Bucuresti sau alte orase mari inspectorii vor spune ca aveati nevoie de autorizatie si, daca citim legea cu atentie, asa este - Ai nevoie de o autorizatie si pentru o amarata de pergola. Vor vrea o spaga sau sa aplice o amenda. In multe alte zone (in general provincia) inspectorii stiun ca este o absurditate sa ai nevoie de autorizatie de constructie pentru asa ceva si, ca atare, trec cu vederea si sunt tolerate astfel de aspecte.


Spune parerea ta!

Trimite

Scrieti-ne!


Informatiiprofesionale este inscris in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal sub Nr. 22490
Informatii Profesionale © Toate drepturile rezervate

Termeni si conditii de utilizare | Publicitate